Web sahypaňyzyň we onlaýn dükanyňyzyň görünmegini ýokarlandyrmak üçin semaltdan 6 maslahatKorona krizisinde onlaýn sargyt güýçlenýär: komendant sagadynyň we dükanyň ýapylmagyna garamazdan üstünlikli satmagy dowam etdirmek isleseňiz, iň soňunda onlaýn dükanyňyzy berkitmeli. Hünärmenler, krizisiň onlaýn sargytlaryň tendensiýasyny güýçlendirýändigini we geljekde elektroniki kärhanalaryň mundan peýdalanjakdygyny çaklaýarlar.

Krizis bar ýerinde bir mümkinçilik hem bar: görünmek we onlaýn dükanyňyzyň ýa-da web sahypaňyzyň öňdebaryjy SEO gurallarynyň kömegi bilen elýeterliligini artdyrmak SEO şahsy maglumat paneli.

Şonuň üçin pursatdan peýdalanyň we onlaýn dükanyňyzy ýa-da gowşuryş hyzmatyňyzy indiki derejä çykaryň. Ilki bilen, bu maksatly toparyňyzyň önümleriňiz we hyzmatlaryňyz bilen tapylmagyny we dogry mazmun bilen bäsdeşlikden tapawutlanmagy aňladýar.

Şeýlelik bilen, web sahypaňyzyň diňe Google-da däl, eýsem iň ýokarsynda-da görkezilmegini üpjün etmek üçin näme etmeli?

Maglumatlaryňyzy haýsy kanallarda paýlamaly?

Çalt üstünlik gazanmak üçin haýsy serişdeleri ulanyp bilersiňiz? Özüňiz näme edip bilersiňiz we zerur bolsa hünär goldawyny nireden almaly?

Blog ýazgymyzda, potensial müşderileriňize nädip has görnükli boljakdygy we internetde nädip has giňelip boljakdygy barada maslahatlar berýäris.

Görüniş indeksiňizi barlamak üçin ilkinji nokatdan başlalyň.

1. Görünmek indeksiňizi barlaň

Görünýän balyňyzy kesgitläň. Bu, gözleg netijeleriniň sanawynda iň köp gözlenýän açar sözler üçin web sahypaňyzyň/dükanyňyzyň näçe we nirede peýda bolýandygyny görkezýär. Soňra san bahasy kesgitlenýär, munuň bilen özüňizi bäsdeşleriňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz. Görünmek bahasy üçin adaty gözleg häsiýetini beýan edýän takmynan bir million açar söz bilen gözleg talaplary ýerine ýetirilýär we netijelerden indeks bahasy kesgitlenýär.

Gözleg sözleriniň az bölegi häzirki tendensiýalara we wakalara esaslanýar. Sahypaňyz SEO üçin näçe optimallaşdyrylan we dogry açar sözler bilen enjamlaşdyrylan bolsa, sahypaňyzyň has aňsat tapylmagy şonça-da ýokarydyr.

Elmydama bäsdeşleriňize üns beriň we haýsy açar sözleri ulanýandygyny görüň. Esasanam sanly bäsleşikde öň ekranda bolmadyk bäsdeşler gysga tertipde peýda bolup bilerler. Şeýle-de bolsa, bular gymmatly görünýän we reýtingde möhüm rol oýnaýan bäsdeşlerdir. Şol sebäpli bu möhüm meseleleriň hemmesini ýerine ýetirmek üçin birmeňzeş gural gerek.

2. Sahypaňyza dogry açar sözleri getiriň

Görünmek indeksiňizi gowulandyrmak üçin sahypaňyzda dogry açar sözleri ulanmalysyňyz. Dogry açar sözleri kesgitlemek üçin, hyzmatlaryňyz we önümleriňiz barada öwrenmek üçin maksat toparyňyzyň näme gözleýändigini elbetde bilmelisiňiz. Ulanmak DSD guraly, Google-da önümleriňiz ýa-da hyzmatlaryňyz bilen baglanyşykly açar sözleri tapyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, haýsy sahypada görkezilendigiňizi görersiňiz. Düzgün bolşy ýaly, ulanyjylaryň köpüsi Google gözleg netijeleriniň birinji sahypasyna basýarlar we seýrek gözleýärler. Şonuň üçin basmak üçin sahypaňyzy şol ýere çykarmak möhümdir.

Müşderileriňiziň hakykatdanam näme gözleýändiklerini görmek we şol açar sözleri göçürmäňize goşmak üçin SEO Şahsy dolandyryş paneli guralyny ulanyp açar söz derňewini ediň.

Gözleg motorlary sahypaňyzdaky teksti gözden geçirýärler we soňra tapýan sözlerine esaslanyp belli mowzuklara bellärler. Netijä baglylykda sahypa gözleg sahypalaryna görä peýda bolar. Mundan başga-da, açar sözleriňizi nirede goýýandygyňyza serediň - adatça, açar sözler tekstiň ortasyna garanyňda sözbaşyda has agyr bolýar.
Rememberatda saklaň: mazmunyňyzy diňe gözleg motory üçin däl, eýsem müşderileriňiz üçinem optimizirläň. Gowy açar sözler bilen ýazylan tekst sahypaňyzda gowy ýerleşdirilip bilner, ýöne tekste düşünmek kyn bolsa, müşderileriňiz kanagatlanarly ulanyjy tejribesini almazlar. Şeýlelik bilen, köplenç bolşy ýaly, bularyň hemmesi garyşyk.

Dogry açar sözler sebäpli sahypaňyza köplenç basylsa we yzygiderli öwrülişik bolsa, Google açar sözleriň dogry bolandygyny öwrenýär. Sapar derrew kesilse we ulanyjylar gözleg netijeleriniň sanawyna gaýdyp gelseler, Google reaksiýa bildirýär we sahypany yza süýşürýär.

3. Has köp mazmun dörediň

Açar sözleri üstünlikli ýaýratmak üçin sahypaňyza önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy jikme-jik beýan edýän, ynam döredýän we satyn almaga höweslendirýän ýeterlik gyzykly mazmuny goşmaly. Sahypaňyzdaky mazmuna goşmaça, gözleg motorlarynda tapyp boljak häzirki zaman ýokary hilli mazmun döretmek üçin blog arkaly makalalary ýa-da hünärmen makalalary yzygiderli çap etmek gowy zat. Tekstden başga-da, mazmunyňyzy mümkin boldugyça gyzykly we gyzykly etmek üçin şekilleri we wideolary hem goşup bilersiňiz. Şeýlelik bilen, girýänleriňiziň sahypaňyza sarp edýän wagtyny köpeldersiňiz.

4. Tehniki SEO çäreleri: Bellikleri, baglanyşyklary we ýük wagtyny optimizirläň

Gözleg motory möýlerine ähli sahypalary tapmak, mazmunyny ele almak, düşünmek we baha bermek ukybyny bermek üçin web sahypaňyzyň beýleki SEO taraplaryny optimizirläň. Muny netijeli ýerine ýetirmek we az pul sarp edip, islenýän netijä ýetmek üçin size has gowy SEO guraly gerek SEO şahsy maglumat paneli.

Muňa netijeli ýetmek üçin hökmany suratda göz öňünde tutulmaly taraplar bar:

Jogaply web dizaýny

Web sahypaňyz ähli ahyrky enjamlarda optimal ulanylmaly we çykyş gurşawyna çeýe uýgunlaşmaly. Mysal üçin, mazmunyňyzy kiçi (smartfonlarda) we uly (iş stollarynda) aňsatlyk bilen okamak üçin ähli tekstler we suratlar awtomatiki düzülmelidir.

Mysal üçin, Google köne web sahypalaryny 2021-nji ýylyň başyndan bäri gözleg netijelerinden gadagan edýär.

Meta bellikleri

Möhüm meta bellikleri, mysal üçin, sahypa sözbaşysynda we gözleg netijesiniň sözbaşysynda görkezilen sahypa bellikleri, gözleg netijesindäki sahypanyň mazmunyny gysgaça beýan edýän meta düşündiriş bellikleri (meta beýany). şekil beýany hökmünde (alternatiw tekstler we at tekstleri).

HTML bellikleri

Tekstleriňize at beriň (mysal üçin, h1 ýa-da h2 ýaly at bellikleri) ýa-da gözleg motorlary üçin mazmunyňyzy has gowy düzmek üçin mazmunyňyzy tertipleşdirilen (<ol>) ýa-da tertipleşdirilmedik (<ul>) sanawlarda tertipläň.

Salgylar

Içerki baglanyşyklary web sahypaňyza ýerleşdiriň. Web sahypaňyzda näçe köp sahypa baglanyşsa, girýänler şonça-da aýlanyp bilerler. Gözleg motorlarynyň oňyn baha berýän tarapy.

Gepleşik URL-leri

URL-leriňizdäki açar sözler möhüm tertipleşdiriji faktor bolup, sahypaňyzyň görnükliligini ýokarlandyrýar.

Adingük wagty

Web sahypaňyzyň uzak wagtlap ýüklenýän wagtlary ulanyjylary çalt taşlamaga we reýtingi erbetleşdirmäge mejbur edýär. Web sahypaňyzyň ýükleniş wagtyny barlaň, mysal üçin DSD guraly bilen. Bu gural bilen sahypanyň tizligini optimizasiýa etmek barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz.

Düzülen maglumatlar

Düzülen maglumatlar gözleg motorlaryna maglumatlary kontekstde goýmaga kömek edýär. Muňa synlar, ýerler/salgylar, waka maglumatlary (seneler), suratlar ýa-da bahalar girýär. Bu maglumatlar Google netijelerinde görkezilýär we dogry netijäni has maksatly usulda basmaga mümkinçilik berýär.

5. Sahypadan daşary optimizasiýa

Sahypadaky optimizasiýadan başga-da, beýleki sahypalara baglanmak ähmiýetsiz däl. Beýleki web sahypalaryndaky baglanyşyklar ynam döredýär we sahypaňyzda beýleki sahypalar bilen baglanyşykly mazmunyň bardygyny görkezýär. Reýtingiň ýokarlanmagyndan başga-da, mazmuny beýleki saýtlarda giňden ýaýran kompaniýanyň habarlylyk derejesine oňyn täsirler hem bar.

Arka baglanyşyklar, beýleki web sahypalarynyň mazmunyna ýerleşdirilip bilner blog ýazgylary, forumlar, teswirler we sosial ulgamlarda neşir hökmünde.

6. Sosial media

Degişli sosial media kanallarynda kompaniýa sahypalaryny dörediň we mazmun bilen üpjün edýän yzarlaýjylary dörediň. Degişli makalalary yzygiderli neşir etmek bilen, maksatlaýyn toparyňyz iň täze habarlary alýar we siz öz gezegiňizde mazmunyňyza gönüden-göni jogap alarsyňyz (meselem, basmak, retit ýa-da teswirler arkaly).

Mowzuga mahsus hastaglary ulanyň we täzelikleriňizi giň tora ýaýradyň. Dowam edýänleriňizden ýazgylaryňyzy paýlaşmagy we täzeden ýazmagyny haýyş edip, öz gezegiňizde görnükliligiňizi artdyrýan gymmatly baglanyşyklary döredýärsiňiz.

Netije

Bu makalanyň üsti bilen web sahypaňyzyň we onlaýn dükanyňyzyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin 6 maslahat tapdyk. Justaňy belläp geçen bu maslahatlarymyzyň kömegi bilen, indi internet arkaly öz işiňize görünmek üçin nädip dowam etmelidigiňiz barada doly düşünje aldyňyz.

Bu maslahatlara goşmaça, siziň bilen paýlaşdyk hemmesi SEO guraly bu size we müşderileriňize maksatly diňleýjilerine ýetmäge we uly girdeji gazanmaga kömek eder.


mass gmail